STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA

BIESZCZADZKA GRUPA TWÓRCÓW KULTURY

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie o nazwie Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza artystów i twórców oraz osoby fizyczne i prawne działające na rzecz rozwoju kultury i sztuki, integracji społeczności lokalnej, edukacji kulturalnej społeczeństwa, promocji regionu a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

 • 2

Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządną i samodzielnie kształtującą swój program.

 • 3

Zasadniczym obszarem działania Stowarzyszenia jest woj. Podkarpackie.

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całego kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 • 4

Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” ( (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 • 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest Budynek Galerii Stowarzyszenia zlokalizowany w Zagórzu,  ul. Wolności 25.

 • 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 • 7

Stowarzyszenie może tworzyć partnerstwa z innymi podmiotami w celu realizacji wspólnych projektów.

 • 8

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy cywilne do realizacji celów Stowarzyszenia.

 • 9

Stowarzyszenie współdziała z instytucjami państwowymi, samorządowymi i podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi w kraju i za granicą oraz współpracuje z właściwymi agendami Unii Europejskiej w realizacji celów Stowarzyszenia.

 • 10

Stowarzyszenie używa pieczęci nagłówkowej podłużnej z napisem: „ Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury Zagórz ul. Wolności 25″, i pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury” ze znakiem graficznym symboli pracy twórczej wewnątrz.

 • 11

Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną w/g wzoru zatwierdzonego przez organ administracyjny.

ROZDZIAŁ II.

Cele i sposoby ich realizacji.

 • 12
 • podtrzymanie tradycji twórczości rękodzielniczej
 • aktywizacja zawodowa oraz promocja artystów i twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu
 • integracja środowiska artystów i twórców regionalnych
 • Samokształcenie członków stowarzyszenia.
 • upowszechnianie działań kulturotwórczych i artystycznych
 • prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej
 • kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru
 • promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki
 • promocja kultury regionalnej w kraju i za granicą.
 • Inicjowanie wydarzeń artystycznych i kulturalnych
 • promocja wszelkich działań twórczych, wychowania, kształcenia i terapii przez sztukę
 • tworzenie, dokumentacja i prezentacja twórczości regionalnej we wszystkich jej przejawach i aspektach
 • kreowanie idei kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego
 • prowadzenie informacji kulturalnej i turystycznej
 • wspieranie tworzenia systemów przepływu informacji, współpracy i wspólnej promocji
 • działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego
 • promocja i organizacja wolontariatu.
 • 13

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • pośredniczenie w obrocie wyrobami artystycznymi członków Stowarzyszenia, realizowane poprzez: prowadzenie galerii Stowarzyszenia, prowadzenie sklepu internetowego, reprezentowanie członków Stowarzyszenia na imprezach branżowych, reprezentowanie członków Stowarzyszenia w transakcjach handlowych wobec podmiotów trzecich
 • doradztwo i pomoc prawną w przypadku naruszenia, zagrożenia naruszenia i zapobiegania naruszenia praw autorskich osobistych i materialnych członków Stowarzyszenia
 • działalność szkoleniową, organizowanie warsztatów, spotkań, plenerów, konferencji, spotkań autorskich, wystaw, festiwali, targów i innych
 • działalność edukacyjną, informacyjną, promocyjną i reklamową
 • działalność wydawniczą
 • pozyskiwanie funduszy na cele statutowe
 • współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi.
 • 14

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 • 15

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni oraz niepełnoletni w wieku powyżej 16 lat obywatel Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkały w Polsce oraz przebywający za granicą jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.

 • 16

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Zwyczajnych

Wspierających

Honorowych

 • 17

Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

 • 18

Podstawą przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia jest złożenie przez niego w ręce zarządu, pisemnej deklaracji chęci przystąpienia do stowarzyszenia.

 • 19

Decyzja o przyjęciu nowego członka do stowarzyszenia, należy do Zarządu Stowarzyszenia.

 • 20
 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz, pomoc w jakiejkolwiek formie.
 2. Członek Wspierający będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Członków Wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Członek Wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się              z zadeklarowanych świadczeń.
 5. Członek Wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

6.Członkostwo wspierające ustaje na skutek utraty osobowości prawnej, dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, lub stwierdzenia przez Zarząd, działania Członka Wspierającego na szkodę Stowarzyszenia.

 • 21
 1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład     w rozwój idei Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, następuje na podstawie uchwały Zarządu po konsultacji z Członkami Stowarzyszenia.
 3. Członek Honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 • 22

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w ramach zgodnych z działalnością statutową,
 3. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,
 4. współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
 5. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia.
 6. Noszenia odznaki Stowarzyszenia.
 • 23

Członek Wspierający  ma prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

 • 24

Członek Wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §22

 • 25

Członek Honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §22

 • 26

Członkowie są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, oraz aktywnego uczestnictwa w realizacji jego celów.
 2. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.
 • 27
 1. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
 2. Członek Wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • 28

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
 2. Wykluczenia przez Zarząd po konsultacji z Członkami Stowarzyszenia:
 • z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia
 • z powodu notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszeniach
 • z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ustalony

uchwałą Walnego Zgromadzenia lub innych świadczeń do których zobowiązany jest Członek

 1. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 2. Śmierci Członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 • 29
 1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić członka o decyzji pozbawienia członkostwa w terminie 14 dni podając przyczyny swojej decyzji

i wskazując na prawo członka do odwołania się od niej, do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia.

 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
 2. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków,  pozbawiony jest praw określonych w § 22 za wyjątkiem pkt. 3.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 • 30
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. a) Walne Zgromadzenie Członków
 2. b) Zarząd
 3. c) Komisja Rewizyjna
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnych trwa 3 lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
 2. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonują pozostali członkowie Organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Organu.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 • 31
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich Członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Walne Zgromadzenie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania bezwzględną większością głosów, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych zwykłą większością głosów.
 6. Walne Zgromadzenie Członków ma prawo powołania i odwołania funkcji kustosza Galerii Stowarzyszenia, z prawem do zameldowania w siedzibie Stowarzyszenia, przy czym zameldowanie powinno obejmować jedynie wydzieloną przez Zarząd, część budynku Galerii.
 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
 1. a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
 2. b) uchwalania zmian Statutu
 3. c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
 4. d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 6. f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń   na rzecz Stowarzyszenia
 7. g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze
 8. h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 9. i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego          majątku
 10. j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich     sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
 • 32
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprezesa i Sekretarza.
 3. Przewodniczącego wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 4. Wiceprezesa i Sekretarza powołuje Przewodniczący Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu.
 6. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. b) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 3. c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia włączywszy kupno lub sprzedaż    nieruchomości i ruchomości,
 4. d) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 5. e) opracowywanie projektów i programów działania Stowarzyszenia oraz        sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 6. f) zwalnianie w szczególnych przypadkach z obowiązku opłacania składek i innych   świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 7. g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania Członków Wspierających,
 8. h) podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu.
 9.    Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zawierania umów, ustalania kwot          zawieranych umów, zleceń i kontraktów, zatrudniania pracowników do realizacji       zadań statutowych Stowarzyszenia a także ich zwalniania, składania      oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu     Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu, tylko i wyłącznie po            wcześniejszej konsultacji z pozostałymi członkami Zarządu, i uzyskaniu od nich          zgody.
 • 33
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
 1. a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych  kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w   razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych      obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. d) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub          odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 • 34
 1. Na majątek stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. a) składki członkowskie,
 2. b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki         publiczne
 3. c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. d) Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu

Stowarzyszenia,

 1. e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia      usług,
 2. f) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych         przepisów
 3.   Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań statutowych i nie        może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

 • 35
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
 2. określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność
 3. gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach

i targowiskach

 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

i humanistycznych

 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 90.04. Z Działalność obiektów kulturalnych

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 36

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

 • 37

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 • 38

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy.